Mimo przekonania, że dbanie o koncycję zdrowotnąjest dla Polaków bardzo ważna sprawą. Deklaracje na temat zdrowia pozostająod pięciu lat stabilne. Cztery piąte badanych (81%) uważa się za osoby dbające o swoje zdrowie, w tym prawie jedna piąta (19%) nie ma co do tego wątpliwości. Do braku troski o swoje zdrowie przyznaje się już co piaty respondent (19%), w tym tylko nieliczni (2%) składają takie deklaracje w sposób zdecydowany. Patrząc pod względem czasu warto jest podkreślić, że od 1993 roku odsetek osób , które deklarują dbanie o zdrowie o 23 punkty, w tym o 5 punktów wzrósł odsetek tych, którzy twierdzą, że troszczą się o swoje zdrowie. Natomiast liczba respondentów, które nie zngażowały się w działania na rzecz prozdrowotnego stylu życia zmniejszyła się o połowę (z 38% do 19%). Do tych, którzy dbaja dużo bardziej o zdrowie od pozostałych przyznają się respondenci
mający od 18 do 24 lat (90%), w tym zwłaszcza uczniowie i studenci (94%), a ponadto badani praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu (89%), prywatni przedsiębiorcy (88%), pracownicy średniego szczebla, w tym technicy (86%), mieszkańcy miast liczących od 101 tys. do 500 tys. ludności (86%), respondenci z wyższym wykształceniem (85%) oraz uzyskujący stosunkowo najwyższe dochody (84%). Natomiast przekonanie o zbyt małym wysiłku w kierunku zdrowego stylu życia niż pozostali wyrażająrobotnicy niewykwalifikowani (30%), gospodynie domowe (30%), respondenci w wieku 45?54 lata (26%), badani mający niesprecyzowane poglądy polityczne (25%), mieszkańcy najmniejszych miast (24%) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (24%) – zob. tabele aneksowe.

  Masaż dziecka